Winkelwagen E-Mail Facebook Twitter Pinterest Home
NL 
  ARTIFORT collectie   SECOND generation   AND more...
 Home

Klantenservice

Heeft u een vraag?

Artifort shop probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks toch nog een vraag die onbeantwoord is gebleven, dan probeert Artifort shop zo snel en adequaat mogelijk uw vraag te beantwoorden.

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar via +31 763 00 22 of klantenservice@artifort-shop.nl.


Algemene verkoopvoorwaarden

Algemeen
Voor zaken die niet vermeld zijn in onderstaande toelichting en algemene informatie verwijzen wij u naar de algemene leveringsvoorwaarden van de FME.

Orderbevestiging
Na ontvangst van uw complete opdracht ontvangt u een orderbevestiging. Artifort shop rekent op uw controle van deze bevestiging. Deze orderbevestiging is bindend. Eventuele correcties op deze orderbevestiging dient u binnen twee werkdagen na verzending van de orderbevestiging schriftelijk aan ons door te geven. Zonder uw tegenbericht zullen wij de producten volgens de specificaties op de orderbevestiging leveren.

Annulering of wijziging
Onder wijziging verstaan wij een wijziging van een uitvoering bijv. een kleur stof, onder annulering verstaan wij het terugtrekken van een orderregel of complete order en/of het verlagen van een aantal.
Aangezien onze producten ordergericht geproduceerd worden zijn aan het annuleren of wijzigen van een order kosten verbonden. Na ontvangst van de orderbevestiging heeft u twee werkdagen om uw order kosteloos te wijzigen. Bij wijzigingen die na deze twee werkdagen aan ons doorgegeven worden berekenen wij de door ons reeds gemaakte kosten aan u door. Bij een annulering zullen de door ons gemaakte kosten altijd aan u doorberekend worden, ook als wij de annulering binnen twee dagen ontvangen. Bij annulering brengen we tevens een percentage van 15% van de geannuleerde order of orderregel in rekening.
Annulering of wijziging van de order kan uitsluitend plaatsvinden met schriftelijke instemming van onze verkoop binnendienst.

Leveringen en transport
In Nederland en België geschiedt de levering franco huis, op het normale afleveradres, tenzij anders overeengekomen. De prijzen zijn gebaseerd op leveringen op de begane grond, achter de eerste deur.
De aflevering wordt uitgevoerd door eėeėn chauffeur, tenzij anders overeengekomen. Wij gaan er vanuit dat onze chauffeur met behulp van een palletwagen de goederen kan lossen. Het afleveradres moet goed bereikbaar zijn met een vrachtauto van 10-18 meter lengte.
Voor leveringen op de Waddeneilanden gelden speciale tarieven.
Indien stoffen en onderdelen separaat besteld en geleverd worden, zullen verzend- en handelingskosten worden doorberekend.
De koper dient het geleverde onmiddellijk te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekome. Eventuele klachten dient u binnen 5 werkdagen na leverdatum schriftelijk bij Artifort shop in te dienen. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de koper aanvaard. De koper dient de gebrekkige zaken ter beschikking van Artifort te houden en ons zodoende in de gelegenheid te stellen dit te onderzoeken. Door het indienen van de klacht wordt de betalingsverplichting van de koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.
Indien ten gevolge van overmacht nakoming van leververplichtingen van Artifort redelijkerwijs niet kan worden verlangd is deze gerechtigd de levering op te schorten. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de macht van Artifort liggen (zoals bedrijfsstoring / onderbreking / te late levering door leveranciers / vervoersbelemmeringen).

Verschuiven van levertijden
Opdrachten op afroep plaatsen is niet mogelijk. Uitstel van levering is mogelijk voor een periode van maximaal 4 weken. Daarna worden opslagkosten in rekening gebracht.

Ingezonden stof/leer
Artifort is niet aansprakelijk voor de vertraging van de levertijd als gevolg van te late inzending van een eigen stof/leer.
Op ingezonden stof/leer verleent Artifort geen garantie. Een klacht op ingezonden stof/leer kunnen wij dan ook niet accepteren.
Wanneer de klant een eigen stof/leer wil inzenden dient Artifort altijd een sample/staal te ontvangen. Aan de hand van dit sample beoordeelt Artifort de geschiktheid van het materiaal voor toepassing op het te stofferen model. Indien Artifort een ingezonden materiaal niet geschikt of zeer moeilijk te stofferen acht behoudt zij zich het recht voor, het materiaal af te wijzen of een meerprijs te berekenen.
Stoffen/leersoorten die deel uitmaken van de standaard Artifort-collectie zoals vermeld in de prijslijst worden niet als ingezonden stof geaccepteerd.

Service en Garantie
Artifort geeft 5 jaar garantie op haar producten onder voorbehoud van de volgende bepalingen:
De garantieperiode gaat in op de dag van levering. De Artifort-garantie omvat het op verzoek van de eigenaar herstellen van montage- en fabricagefouten. Voor materiaalfouten gelden afzonderlijke regelingen die hierna volgen.
Aanspraken op de Artifort-garantie moeten binnen de garantieperiode schriftelijk (per e-mail) kenbaar gemaakt onder vermelding van het originele factuur- of ordernummer.

Niet onder garantie vallen:
• Reparatiesverrichtdoorderden
• Ingezonden materialen
• Normale slijtage en gebruikssporen
• Schade ten gevolge van oneigenlijk gebruik of een onjuist onderhoud
• Plooivorming
• De natuurlijke kenmerken van leder, zoals insectenbeten, littekens, kleurnuances
• Stoffen behandeld met een vuilwerende coating
• Indirecte schade die het gevolg is van een eventuele montage- en fabricagefout, zoals inkomstendervingen etc.
• Kleurafwijkingen bij nabestellingen.

Verrekening garantiebepaling bij materiaalfouten
Wanneer Artifort ten gevolge van een terecht beroep op de garantiebepalingen het bekledingsmateriaal van de meubelen moet vervangen, dan wordt rekening gehouden met de normale afschrijving op duurzame gebruiksgoederen.

De genoemde termijnen gelden bij normaal gebruik en bij erkenning van uw klacht. Meubelen zijn gebruiksgoederen waardoor bij vervanging of reparatie van de materialen wordt gewerkt met een afschrijvingsdeel per jaar. Dit betekent dat afhankelijk van de leeftijd een bijdrage in de kosten van de reparatie aan u wordt berekend. Uiteraard ontvangt u hiervan op voorhand een prijsopgaaf.

0-2 jaar 100% garantie - uw bijdrage: 0%
2-3 jaar 75% garantie - uw bijdrage: 25%
3-4 jaar 50% garantie - uw bijdrage: 50%
4-5 jaar 25% garantie - uw bijdrage: 75%
5 jaar of ouder - garantie vervalt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitemap   |   Contact

- - -
Komt u specifiek voor een bepaald model?

Neem vooraf contact met ons op om te kijken of deze in de showroom aanwezig is.


Voor actuele openingstijden verwijzen wij u naar www.artifort.com/nl/Showrooms.

Prijswijzigingen voorbehouden.